• Dansk
  • English
 

Vedtægter for DASEM

§ 1.  Navn

Selskabets navn er Dansk Selskab for Akutmedicin.

I international sammenhæng er selskabets navn: Danish Society for Emergency Medicine. 

Akronym: DASEM

§ 2.  Formål

Stk. 1

Selskabet har til formål at arbejde for at forbedre kvaliteten af behandlingen af akut syge og tilskadekomne i Danmark.

Stk. 2

Selskabet virker til fremme for information om, forskning, udvikling og undervisning inden for akutmedicin.

Stk. 3

Selskabet arbejder på at indføre Akutmedicin som et speciale.

§3. Definition

Selskabet tilslutter sig International Federation for Emergency Medicine’s definition af akutmedicin som selvstændigt fagligt område.

§ 4. Medlemskab 

Stk. 1

Som ordinære medlemmer optages læger med interesse for akutmedicin og som sympatiserer med foreningens formål som angivet i §2.

Stk. 2

Medlemskab tegnes ved henvendelse til selskabets sekretær. Ligeledes sker udmeldelse ved henvendelse til selskabets sekretær. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Medlemskab er kun gyldigt ved betalt kontingent.

Stk. 3

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet, herunder kontingent for enkeltmedlemmer og organisationer.

Stk. 4

Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem efter indstilling fra bestyrelsen. Eksklusion af medlemmer fra selskabet kræver 2/3 majoritet.

Stk. 5

Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for selskabets økonomi

§5 Generalforsamling 

Stk. 1

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og afholdes en gang årligt, senest med udgangen af april. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i generalforsamlingen.

Stk. 2

Indkaldelse til generalforsamling udsendes til alle selskabets medlemmer senest 3 uger inden generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse kan ske med elektronisk post eller med brev.

Stk. 3

Dagsorden udsendes samtidigt med indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, således at en opdateret dagsorden kan udsendes senest 1 uger før generalforsamlingen.

Beslutningsforslag, der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Stk. 4

Dagsordenen skal indeholde følgende hovedpunkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af formand og øvrige bestyrelse samt 3 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

 

Stk. 5

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt tilstedeværende medlemmer, jf. dog §4, stk. 4 og §12.

Sager under punktet "Eventuelt" kan ikke bringes til afstemning.

Stk. 6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, når én eller flere af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

Hvert medlem kan højst stemme pr fuldmagt for 2 ikke tilstedeværende medlemmer.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 2/3 af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter krav herom med motiveret dagsorden.

Stk. 2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes til alle selskabets medlemmer elektronisk eller per brev senest 2 uger inden den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

Indkaldelse skal indeholde en dagsorden samt en redegørelse for indkaldelsen.

Stk. 3

Et forslag, som forkastes på ekstraordinær generalforsamling, kan tidligst genfremsættes i forbindelse med næste ordinære generalforsamling.

§ 7. Bestyrelsen 

Stk. 1.

Bestyrelsen består af en formand og 8 medlemmer, der vælges på selskabets ordinære generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer samt 6 menige medlemmer.

Medlemmer af bestyrelsen fordeler ansvarsområder imellem sig.

Der vælges desuden tre suppleanter til bestyrelsen.

Valgperioden er 1 år med mulighed for genvalg.

Stk. 2

Formanden tegner selskabet udadtil. Andre kan dog efter aftale med formanden tegne foreningen i bestemte sammenhænge.

Stk. 3

Bestyrelsen kan til løsning af specifikke opgaver supplere sig med ikke-generalforsamlingsvalgte medlemmer, eller interesserede uden for kredsen af medlemmer; Stemmeret i bestyrelsen har kun generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4

Formanden indkalder til møder i bestyrelsen. Såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom, skal formanden indkalde til møde inden for 2 uger.

Stk. 5

Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. Såfremt formanden får varigt forfald overtager næstformanden posten som formand indtil næste generalforsamling.

§ 8. Offentlige udtalelser 

Selskabet kan fremsætte offentlige udtalelser om akutmedicin, give bidrag til arbejdsgrupper, betænkninger m.v. Sådanne udtalelser og bidrag binder ikke det enkelte medlem af selskabet.

§ 9. Udvalg 

Selskabets generalforsamling eller bestyrelsen kan beslutte at etablere udvalg eller arbejdsgrupper.

§ 10. Regnskab og revision 

Stk. 1

Selskabets regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2

Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskab og bilag forelægges revisor valgt af generalforsamlingen.

§ 11. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamling med mindst 2/3 flertal.

§ 12. Selskabets ophævelse 

Stk. 1

Beslutning om selskabets ophævelse eller sammenslutning med et andet selskab kan træffes på en generalforsamling med mindst 5/6 flertal.

Stk. 2

Ved ophævelse af selskabet træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal afgørelse om hvad der skal ske med selskabets eventuelle formue.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. September 2006 på Domus Medica, Trondhjemsgade 7, København.

 

Ændret på den ordinære generalforsamlinger: d. 31. marts 2008, d. 21 maj. 2010, 8. April 2016.